اينجا مشهد


پیشگویی قرآن در مورد حادثة 11 سپتامبر

 

 شاید خواندن مطلب زیر نیز حیرت شما را برانگیزد. نوشته زیر را از سایت بی عنوان (پایگاه خبری ـ تحلیلی دفتر مطالعات سیاسی دانشگاه صنعتی شریف) انتخاب کرده ام. خداوند متعال در قران مجید می فرماید:
«افمن اساس بنیانه علی التقوی من الله و رضوان خیر ام من اساس بنیانه علی شفا جرفٍ هار به فی جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین»( آیه 109 سورة توبه )
ترجمه : آیا کسی که شالودة آن را تقوی الهی و خشنودی او بنا کرده بهتر است ، یا کسی که اساس آنرا بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرو ریزد و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند .
تحلیل: حادثه یازدهم سپتامبر در تاریخ 11 /9 /2001 اتفاق افتاد که در این حادثه ساختمان «جرفن هار» واقع در امریکا که دارای 109 طبقه بود ، فرو ریخت و آتش گرفت.
پیشگویی قرآن مجید پیرامون حادثه 11 /9 / 2001 با دلایل زیر استنباط می شود:
* منظور از 11 : یعنی این حادثه در جزء 11 قرآن آمده است
* منظور از 9 : یعنی نهمین سورة قرآن (توبه ) در مورد این حادثه صحبت کرده
* منظور از 2001 : تعداد حروف بکار برده شده در این سوره 2001 حرف است
* منظور از 109 : در آیه 109 سورة توبه به آن اشاره شده
* نام ساختمان «جرفن هار» بوده که در آیة 109 سورة توبه نام ساختمان «جرف هار» آمده است. کلمه جرف در قرآن با تنوین آمده، یعنی «جرفن» خوانده می شود.
 

مجمع علمی فرهنگی هنری نام آوران